Paper
Energía Eólica
Publish year
1986
Magazine
Information not available
Abstract
Les primeres fonts energétiques utilitzades per l’home varen ser els fluids, tant i’aigua com l’aire. En ambdos casos s’aprofitava l’energia cinética deguda al seu moviment. La utilització de l’aigua com a font d’energia ha derivat en l’actualitat cap al seu emmagatzematge y utilització posterior de l’energia potencial adquirida, però al no poder-se emmagatzemar l’aire es continua en l’actualitat utilitzant l’energia cinética del vent. Les primeres referències que es tenen de la utilització de lenergia eòlica daten dels anys 5.000 i 4.000 a.C. i corresponen a Egipte i a la civilització Sumèria, els quals empravent vaixells a vela en els seus desplaçaments fluvials. Els molins de vent aparegueren a Europa introduits pels Croats al tornar de l’Orient Mig al Segle XII. Les primeres implantacions foren Normandia, Sudest d’Anglaterra i Sudoest de Bélgica. A Espanya, les referencies més antigues provenent de lépoca del Califat de Còrdova i duts pels àrabs. Durant el Segle XIX es continuent utilitzant els molins de vent de forma generalitzada, però amb una concepció ja moderna. Cap a 1.860, als Estats Units hi ha instal•lats uns sis milions de molins per a l’extracció d’aigua. A Dinamarca, un dels països que major ús a fet de l’energia eòlica, es va construir el primer aeromotor per a la producció d’energia elèctrica en el període 1.892 1.897. Al primer quart del Segle XX es posen en marxa tota una sèrie d’importants projectes encaminats a la producció en gran escala d’energia eléètrica d’orige eòlic, als països desenvolupats. Tan mateix, cap als anys 50 d’aquest Segle es van abandonant eixos projectes degut a l’abaratament dels costos del petroli. Però des de 1.973, per causa de la crisi energética i l’augment dels preus del petroli, renaixen els projectes d’investigació en energies alternatives i, conseqüentment, en energia eòlica. En l’actualitat, tots els països desenvolupats tenen programes molt ambiciosos en aquets camp. Com a denominador comú direm que la preocupació actual està centrada en l’abaratament dels costos a partir de la fabricació en sèrie dels components i l’allargament de la seva vida mitjana. Respecte d’Espanya, el Centre d’Estudis de l’Energia finància actualment un aerogenerador de 100 kW el qual s’està instal•lant a Tarifa (Cádiz). A Manzanares (Ciudad Real) funciona, en pla experimental, una central eòlico-solar de 150 kW; a Candasnos (Osca) i a Riazor (La Coruña) funcionen aerogeneradors de 55 kW cadascun d’ells. Per altra banda s’est treballant en la confecció d’un mapa eòlic nacional per a fixar les auténtiques possibilitats de 1’Estat Espanyol, i d’un mapa eòlic propi de Catalunya.